X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Sağlık

BARTIN DEVLET HASTANESİ

 

Tarihçemiz:
* Bartın Devlet Hastanesi, 1930 yılında şimdiki E.M.Lisesinin olduğu binada 30 yataklı hastane olarak hizmete girmiştir.
* 1954 yılında Kırtepe Mahallesi Arifler Sokakta bulunan eski Halk Evi binasına taşınmış ve 50 yataklı devlet hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
* 1964 yılında yapılan ek bina ile 100 yatağa, 1991 yılında yapılan diğer ek bina ile yatak kapasitesi 150 kadro yatağına çıkartılmıştır.
* Hastanemiz 21.01.2005 tarihinde Ömer Tepesi mevkiinde bulunan bugünkü hizmet binasına taşınmıştır.
* Bartın Devlet Hastanesi kadro yatağı 17.02.2006 tarih ve 1287 sayılı Makam Onayı ile 150’den 200’e çıkarılmıştır.
* Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesi 4 yatak kapasiteli olarak 1995 yılında hizmete girmiştir.
* 1997 yılında 3 yatak/cihaz ile hizmete giren Hemodiyaliz Ünitesi halen 12 yatak/cihaz ile hizmet vermektedir.
* Devlet Hastanesi bünyesinde yapılan görüntüleme ihalesi tamamlanmış 01.02.2006 tarihinden itibaren,Röntgen, Manyetik Rezonans(MRI),Bilgisayarlı Tomografi, Renkli Doppler US,Ultrasonnografi,Mammografi ,Kemik Dansitometresi, görüntüleme ve teşhis merkezi hizmete başlamıştır.
* Bakanlığımıza bağlı İlimiz ve ilçe merkezinde yataklı tedavi hizmeti veren üç hastanemiz mevcut iken, Bakanlığımızca yürütülen sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında İlimiz merkezlerindeki mevcut yataklı tedavi kurumlarının yeniden yapılanmasına lüzum görülmüş, mevcut binaların, tıbbi teknoloji, donanım ve sınırlı olan uzman tabip ve diğer sağlık insan gücü kaynaklarının rantabl kullanılarak ilimizdeki yataklı tedavi hizmetlerinin daha etkin, verimli ve ulaşılabilir şekilde sunulabilmesi , hizmete yönelik mevcut tüm imkanların koordineli ve rasyonel bir şekilde kullanılması amacıyla İlimizdeki iki hastane tarafından ayrı sunulmakta olan yataklı tedavi hizmetlerinin mevcut personeli ile birlikte idari , mali ve tıbbi hizmet bakımından tek başhekimlik idaresi altında birleştirilerek hizmet vermesi uygun görülmüştür. Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Bartın Devlet Hastanesinin idari kadrosunun 01.10.2009 tarihinden itibaren tek başhekimlik altında birleştirilerek hizmetlerinin 300 ( üç yüz ) yatak kapasite ile “ Bartın Devlet Hastanesi “ adı altında yürütülmesine karar verilmiş olup, yine ;
İlimizde sağlık hizmetleri sunumunun bölge merkezli planlama ve hizmet rolüne uygun olarak yeniden yapılandırılabilmesi ve hizmet birleştirilmesine ait alt yapının oluşturulması ve uygulamaya hazırlık teşkil etmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda ;
Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Bartın Devlet Hastanesi birleştirilerek ayrı hastane yönetimleri tarafından sunulmakta olan yataklı tedavi hizmetlerinin PDC ve mevcut personeliyle birlikte idari, mali ve tıbbi bakımından “BARTIN DEVLET HASTANESİ ” adı altında ve tek baştabiplik idaresinde 402 yatak kapasite ile B grubu genel hastane rolünde hizmet vermesine dair 25.08.2011 tarih ve 36241 sayılı makam oluru ile yürütülmesine karar verilmiştir.
Adres:
Ömertepesi Mevkii
Telefonlar:
(378) 227 76 20 (378) 227 76 21 (378) 227 76 22

(378) 227 16 48 (Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi)

Web Sayfası:
http://www.bartindevlet.gov.tr/

 

İstatistikler:

Yıllara Göre Hastane Verileri

 

2006

2007

2008

2009

2010

Kadro Yatağı

350

350

350

450

402

Mevcut Yatak

350

278

287

391

402

Poliklinik Sayısı

579.577

624.013

540.212

603.711

651.759

Yatan Hasta

14.856

14.757

17.422

18.287

20.862

Taburcu Olan

14.938

14.660 17.267 17.374 20.438
Ölen 161 174 188 280

451

ULUS DEVLET HASTANESİ
Tarihçemiz:
Sağlık Hizmetlerinde verimliliğin artırılması,kaynak tasarrufunun sağlanması,sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek merkezden yapılması suretiyle,koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine imkan tanıyan güçlendirilmiş bir şekilde 24.11.2009 tarihinden itibaren İlimiz Ulus İlçesi Devlet Hastanesi ile Toplum Sağlığı Merkezinin birleştirilerek 20 (yirmi) yatak kapasite ile Entegre” Bartın –Ulus İlçe Hastanesi olarak faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.09.2011 / 39846 sayılı yönergeleri ile sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek yetkili merkezden sunulması için ulaşım imkanları ,nüfus,coğrafi,ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri , birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri ile birlikte entegre sağlık hizmeti sunum modeli ile verilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığına bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 28.09.2011 tarih ve 39617 sayılı onay ile yürürlüğe konulmuştur.
İlimize bağlı İlçe devlet hastanelerinde verilecek hizmetlerin Bu yönerge çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiş olup ,İlimiz Ulus İlçe Devlet Hastanesinin de bu kapsamda EII grubu olarak Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilerek bu hastanelerle ilgili iş ve işlemlerin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesine karar verilmiştir.
Adres:
---
Telefonlar:
(378) 416 10 96 (378) 416 28 20
Web Sayfası:
---
İstatistikler:
 
 

Yıllara Göre Hastane Verileri

 

2006

2007

2008

2009

2010

Kadro Yatağı

25

25

25

20

15

Mevcut Yatak

25

25

12

12

15

Poliklinik Sayısı

37.787

41.134

36.796

37.776

31.566

Yatan Hasta

4

0

0

0

0

Taburcu Olan

4

0

0

0

0

Ölen

0

0

0

0

0

Kaynak: http://www.bartinsaglik.gov.tr/birimler.aspx